• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Micro-step.nl is onderdeel van Micro Step BV. Derhalve vallen alle bestellingen onder de voorwaarden zoals die door Micro Step BV zijn opgesteld. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de voorwaarden akkoord gaat. Micro Step BV behoudt zich het recht de voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Micro Step BV staat ingeschreven onder nummer: 74432370 bij de Kamer van Koophandel.
1.4 Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
1.5 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 2. Overeenkomst
2.1 Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Micro Step BV. Micro Step BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Van een overeenkomst is pas sprake als wij de order hebben bevestigd.

Artikel 3. Informatie
3.1 De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Micro Step BV zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Micro Step BV is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
3.2 Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
3.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Micro Step BV dan wel tussen Micro Step BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Micro Step BV is Micro Step BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Micro Step BV.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 Alle door ons vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief behandeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
4.2 Betaling geschied voorafgaande aan de levering.
4.3 Alle aanbiedingen van Micro Step BV zijn vrijblijvend. Micro Step BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.
4.4 Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt Micro Step BV zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Offertes
5.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
5.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Micro Step BV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
5.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Micro Step BV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 6. Levering
6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
6.2 Indien u de producten op een door u opgegeven adres afgeleverd wilt hebben, zullen wij de producten bij u laten bezorgen.
6.3 De bestelling kan ook door de koper op de afhaallocatie worden opgehaald. 
6.4 De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het geldende tarief. Dit tarief is op de internetsite vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld.
6.5 De levertijd bedraagt maximaal 30 dagen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
6.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
6.7 Verkeerd geleverde of defecte producten kunnen gratis geruild worden. U betaalt dan geen verzendkosten.

Artikel 7. Voorbehoud van eigendomsrecht
Het eigendomsrecht gaat pas dan over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Micro Step BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 8. Garantie en claims
8.1 De garantietermijnen en -voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant voor het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. Garantieclaims worden op afspraak afgehandeld. 
8.2 Micro Step BV hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikant zijn opgesteld. Garantieclaims op producten van Micro Mobility worden door Micro Step BV en Micro Mobility Systems Ltd. in Zwitserland beoordeeld. In geval van twijfel over garantie, zal de mening van Micro Mobility Systems Ltd bepalend zijn. 
8.3 Beperkte garantie geldt voor slijtagedelen als remmen, lagers, wielen, grips, pedalen, zadels en soortgelijke producten. Garantie is hier alleen van toepassing wanneer de klacht onmogelijk door het gebruik veroorzaakt kan zijn.
8.4 De garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
8.5 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service- of reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.
8.6 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Micro Step BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
8.7 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Micro Step BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 9. Retourneren
9.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dient u Micro Step BV hiervan binnen 30 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen. U heeft vervolgens nog 14 dagen de tijd het product naar ons te retourneren. De verzendkosten zijn voor uw rekening.
9.2 Wanneer de producten compleet, in originele en onbeschadigde verpakkingsstaat en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag inclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk terug op uw rekening.
9.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het artikel is gebruikt of is beschadigd of de bestelling geopend of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1 Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Micro Step BV respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt, anders dan strikt noodzakelijk voor het verwerken van bestellingen, betalingen en verzendingen.
10.2 De persoonsgegevens worden door Micro Step BV verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan Micro Step BV de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen nakomen, optimale service bieden, de klant voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de klant aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Micro Step BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Micro Step BV, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Micro Step BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Micro Step BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 12. Disclaimer
12.1 Micro Step BV spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen, of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.
12.2 Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen de op de website afbeeldingen getoonde kleuren van een product afwijken van de werkelijke kleur.
12.3 Ook kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Micro Step BV garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
12.4 Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
12.5 Aanspraken t.a.v. schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel, beschadigde step of accessoires etc. zijn uitgesloten. Deze aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur.
12.6 Wanneer door Micro Step BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Micro Step BV deze voorwaarden soepel toepast.

Wanneer u nog vragen, opmerkingen, klachten of suggesties heeft kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice. e-mail: [email protected]